قسمت مدیریت مدرسه 2

داشبورد و مدیریت مدرسه

برای تغییر رنگ قسمت ها و نام مدرسه و نیز افزودن و یا تغییر لوگو

 تنظیمات دروس و کلاس ها

افزودن دانش آموز

افزودن معلم

افزودن برنامه هفتگی

افزودن برنامه امتحانی

افزودن دانش آموز ممتاز

حضور و غیاب و ثبت نمره

درخواست امضا

ارزیابی معلم

 افزودن اطلاعیه

افزودن حساب مالی

افزودن و صدور کارنامه

افزودن تکالیف

افزودن گالری